Thông báo v/v khám sàn lọc cho đối tượng là người tàn tật vận động có hoàn cảnh khó khăn.....

Thông báo v/v khám sàn lọc cho đối tượng là người tàn tật vận động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thẻ BHYT có thời gian sử dụng trong thời gian điều trị và giấy chuyển BHYT được chọn đưa về bệnh viện.

TTDNNKT-BD®2019

Cập nhật: 11/01/2019

Go Top