Văn Bản

STT SỐ/KÝ HIỆU NGÀY KÝ/NGÀY ĐĂNG TRÍCH YẾU
1 32/TB-TTDNNKT 31/07/2018
02/08/2018
THÔNG BÁO V/V THU PHÍ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
2 74/2014/QH13 27/11/2014
01/07/2015
LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
3 51/2010/QH12 17/06/2010
01/01/2011
Luật người khuyết tật
4 28/2012/NĐ-CP 10/04/2012
01/06/2012
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
5 SYLL/TTDNNKT 04/01/2017
20/06/2018
Mẫu Sơ yếu lý lịch
6 ĐXHN/TTDNNKT 01/08/2017
20/06/2018
Mẫu đơn xin học nghề
7 42/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015
05/12/2015
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
8 07/2017/TT-BLĐTBXH 03/10/2017
01/07/2017
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA NHÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Go Top